Regulamin Konkursu na portalu Facebook

REGULAMIN
KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 14.10.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest INCO PROJEKT Sp. z o.o., z
siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, NIP 5252572655 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych,
ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
Odpowiedzialność Facebook jest w pełni wyłączona. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i
reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/wsercukrakowa (zwanej dalej
“Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują trzej pracownicy Organizatora przez niego wskazani,
tworzący komisję konkursową (zwaną Komisją”).
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę, tj. weekendowy pobyt w Aparthotelu w pokoju typu
komfort, ze śniadaniem dla dwóch osób.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści posta o Konkursie opublikowanego na portalu
Facebook, na profilu fanpage organizatora - www.facebook.com/wsercukrakowa.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/wsercukrakowa
2. Konkurs trwa od 14-10-2021 do 27-10-2021 do godziny: 23:59:59.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Napisz, jaka była Twoja najśmieszniejsza wpadka podczas podróży.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/wsercukrakowa
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie
wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje powołana przez Organizatora Komisja składająca się z osób: Anna
Wojtalik i Marta Wielich na podstawie kryteriów kreatywności, pomysłowości i oryginalności
odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Poście Konkursowym, spośród Uczestników, którzy
zgłosili Pracę Konkursową, wyłonią zwycięzcę. Zwycięzcą może zostać osoba, która spełniła warunki
udziału w Konkursie. w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1
Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę na podstawie przeliczenia ilości
polubień komentarza. W przypadku uzyskania jednakowej liczby polubień przez kilku Uczestników
Komisja dokona wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie do nagrody.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na stronie www.facebook.com/wsercukrakowa
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/wsercukrakowa
wiadomości z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
c. numer telefonu
d. adres email
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 90 dni kalendarzowych z
wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24-26.12.2021 r., Sylwestra, tj. 31.12.2021r. oraz Nowego
Roku, tj. 1.01.2022 r. od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. W
celu ustalenia dogodnego terminu odbioru nagrody, należy skontaktować się z Aparthotelem drogą
telefoniczną lub mailową. Aparthotel zastrzega, że wybrany przez wyróżnionego Uczestnika termin
może być niedostępny. Aparthotel zobowiązuje się zaproponować inny termin, jeśli wybrany termin
jest niedostępny.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe,
moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym,
wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe, a także zawierają
treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym świetle lub
niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wybrania laureata
oraz umożliwienia odebrania nagrody. Zebrane dane dotyczą wiadomości przedstawionych na
Facebooku oraz informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji w Aparthotelu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i zrealizowania nagrody przez uczestnika, chyba że przepisy
prawa nakazują dłuższego przechowywania danych. Dane osobowe Laureata będą przetwarzane po
zakończeniu konkursu w celu odebrania nagrody, czyli dokonania rezerwacji.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art.
15-21 ) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.,
dalej „RODO”), a jeżeli dane były przekazane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) -
informujemy, że można ją wycofać w dowolnym momencie, a co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji uprawnień,
osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną prośbę na adres email iod(at)incoprojekt(dot)pl.
Uczestnik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa UODO. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu
społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych lub zgłoszenia sprzeciwu Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Konkursie, ponieważ bez danych Organizator nie będzie posiadał możliwości odebrania zgłoszenia
konkursowego oraz wybrania Uczestnika jako Laureata.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) udziału Uczestników w konkursie na podstawie niniejszego Regulaminu i ustaleniu zwycięzcy, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz lit. b RODO;
b) komunikacji z Uczestnikami konkursu oraz Laureatem, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
c) reagowania na reklamacje, roszczenia – w przypadku ich pojawienia się, możliwość udzielenia
odpowiedzi stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
d) wypełniania zobowiązań prawnych, którymi obarczony może być Organizator, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c) RODO.
6. Odbiorcami danych Uczestników konkursu będą:
a) zewnętrzni dostawcy usług oraz ich podwykonawcy, co m. in. umożliwia przeprowadzenie Konkursu
w Internecie i udzielanie odpowiedzi Uczestnikom,
b) Facebook, na którego platformie odbywa się Konkurs, który działa odrębnie na podstawie własnych
regulacji znajdujących się pod linkiem https://www.facebook.com/policy, oraz może działać na
zasadzie współadministrowania, zgodnie z przytoczonymi zasadami
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
c) Microsoft, w przypadku kontaktu mailowego, zgłoszenia żądania zgodne z pkt. 3, bądź roszczenia, -
ze względu na korzystanie z maila i innych rozwiązań IT sygnowanych przez Microsoft, a
dostarczonych przez Grupa INCO S.A., której organizator jest częścią. Przetwarzanie danych przez
Microsoft odbywa się na podstawie zasad oraz standardowych klauzul umownych przedstawionych
dokumentacji Microsoft:
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Online-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?la
ng=23 oraz https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej.
2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego
autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu. W
przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie
prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń
zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku, gdyby Organizator
zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku
dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu
przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie
Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do zwrotu wszelkich kosztów postępowania
sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony Organizatora.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
“Konkurs na Facebooku z dnia 14.10.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2021 r. i obowiązuje do 29.10.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:
https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin-konkursu.php
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin-konkursu.php