Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI WRACAM DO APARTHOTELU

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „WRACAM DO APARTHOTELU” (zwana dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest INCO PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, NIP 5252572655 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Gości - Uczestników Promocji jest Organizator.

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.10.2021 i trwa do 31.03.2022 z wyłączeniem terminu 29.12.2021-01.01.2022.

6. Promocja polega na przyznaniu rabatu o wartości 10% (Korzyść) Gościowi Aparthotelu W Sercu Krakowa (zwanego dalej Aparthotelem) który otrzyma rabat w postaci kodu promocyjnego umieszczonego na ulotce, na kolejny pobyt w Aparthotelu przy rezerwacji na stronie wsercukrakowa.pl. Gość może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

7. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie rezerwacji w Aparthotelu na stronie wsercukrakowa.pl oraz wpisanie otrzymanego kodu rabatowego w koszyku, w pole „Wpisz kod”.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami poza ofertą dnia.

9. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie obniżonej stawki po rabacie.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu Aparthotelu W Sercu Krakowa opublikowanego na stronie https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin.php

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w czasie trwania Promocji z dopiskiem Promocja „WRACAM DO APARTHOTELU” drogą elektroniczną na adres e-mail recepcja(at)wsercukrakowa(dot)pl Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin-promocji.phpZmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

15. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują trzej pracownicy Organizatora przez niego wskazani, tworzący komisję regulaminową (zwaną Komisją”).

16. Uczestnictwo w Promocji nie będzie możliwe bez wpisania danych osobowych niezbędnych do dokonania rezerwacji i otrzymania promocyjnej ceny dzięki wpisaniu Kodu Rabatowego.

17. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 15-21 ) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej „RODO”), a jeżeli dane były przekazane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - informujemy, że można ją wycofać w dowolnym momencie, a co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną prośbę na adres email iod(at)incoprojekt(dot)pl. Uczestnik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa UODO.

18. W momencie usunięcia danych lub zgłoszenia sprzeciwu Uczestnik Promocji traci możliwość udziału w Promocji, ponieważ bez jego danych Organizator nie będzie posiadał możliwości dokonania rezerwacji. Dane będą przechowywane przez czas pobytu, w związku z zawartą umową, a następnie w sposób ograniczony do celów wynikających z przepisów podatkowo-księgowych.

19. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) udziału Uczestników w Promocji na podstawie niniejszego Regulaminu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz lit. b) RODO;

b) komunikacji z Uczestnikami Promocji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

c) reagowania na reklamacje, roszczenia – w przypadku ich pojawienia się, możliwość udzielenia odpowiedzi stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)

d) wypełniania zobowiązań prawnych, którymi obarczony może być Organizator, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

e) rezerwacji pobytu, czyli dążenie do zawarcia umowy z Organizatorem i jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

19. Odbiorcami danych Uczestników Promocji będą firmy wspomagające Organizatora w zakresie dokonywania rezerwacji pobytu, a w przypadku kontaktu mailowego – firma Microsoft, której usługi dostarczone są przez Grupa INCO S.A., której Organizator jest częścią. Przetwarzanie danych przez Microsoft odbywa się na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej, zgodnie z przedstawionymi zasadami bezpieczeństwa prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2021 r.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

22. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie Organizatora: https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin-promocji.php

24. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/regulamin-promocji.php.