Regulamin Aparthotelu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

APARTHOTELU W SERCU KRAKOWA

 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa  zasady świadczenia usług hotelarskich, w tym usług świadczonych elektronicznie przez Aparthotel w Sercu Krakowa w postaci krótkoterminowego, ogólnodostępnego najmu pokojów, w tym apartamentów oraz pokojów typu studio w obiekcie położonym przy ul. Garbarskiej 9 w Krakowie, 31-131 Kraków.

 

§1. Definicje

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1.      Aparthotel w Sercu Krakowa – INCO Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000575447, NIP 5252572655, REGON  146993769, prowadząca Aparthotel W Sercu Krakowa znajdujący się w Krakowie.

2.      Apartamenty (lub pojedynczo „Apartament”) –  wydzielony apartament albo pokój typu komfort lub studio w budynku przy ul. Garbarskiej 9 w Krakowie, 31-131 Kraków, przeznaczone do świadczenia usług hotelarskich w postaci krótkotrwałego najmu przez Gości na Doby hotelowe, udostępniane Gościom i zarządzane przez Aparthotel w Sercu Krakowa, opisane szczegółowo w ofercie Aparthotelu w Sercu Krakowa udostępnianej w szczególności w Portalu lub w Recepcji.

3.      Doba hotelowa – najmniejsza jednostka czasu, na którą wynajmowane są Apartamenty, rozpoczynająca się o godzinie 15:00 i kończąca się o godzinie 11:00 następnego dnia.

4.      Gość – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Aparthotelem w Sercu Krakowa umowę na korzystanie z Usług  na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, jak też osobę, na rzecz której taka umowa została zawarta oraz osoba uprawniona do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak też osoba korzystająca z usług świadczonych przez Aparthotel w Sercu Krakowa drogą elektroniczną w celu skorzystania z Usług (w szczególności w celu elektronicznej rezerwacji Apartamentu), w tym Główny Gość.

5.      Główny Gość – osoba, która dokonała Rezerwacji, niezależnie od tego, czy została zakwaterowana i przebywa w Apartamencie w okresie objętym Rezerwacją.

6.      Obiekt – W sercu Krakowa Aparthotel położony przy ul. Garbarskiej 9 w Krakowie, 31-131 Kraków.

7.      Odwiedzający – osoba niebędąca Gościem, która nie została zakwaterowana w Apartamencie, przebywająca na terenie Apartamentu w związku z pobytem Gościa w Apartamencie.

8.      Portal – witryna internetowa, wraz z jej funkcjonalnościami, udostępniona i administrowana przez Aparthotel w Sercu Krakowa, która pozwala na zapoznanie się z ofertą Usług oraz Rezerwację Apartamentów za jej pośrednictwem, dostępna pod adresem https://wsercukrakowa.pl/

9.      Recepcja – recepcja Apartamentów zapewniona przez Aparthotel w Sercu Krakowa do obsługi pobytu Gości w Apartamentach zlokalizowana pod adresem ul. Garbarska 9 w Krakowie, 31-131 Kraków.

10.   Rezerwacja – rezerwacja usług hotelowych świadczonych przez Aparthotel w Sercu Krakowa.  

11.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12.   Usługi – usługi hotelarskie w postaci najmu Apartamentów przez Gości w celu krótkoterminowego pobytu na doby hotelowe, świadczone przez Aparthotel w Krakowa oraz usługi z nimi związane oferowane w danym czasie przez Aparthotel w Sercu Krakowa, jak też usługi świadczone elektronicznie przez Aparthotel w Sercu Krakowa pozwalające na zapoznanie się z ofertą najmu Aparthotelu oraz ich rezerwację.

13.   k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 

14.   u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

15.   u.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz w Portalu. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem rezerwacji lub zapłatą ceny za pobyt w Apartamencie.

2.      Aparthotel w Sercu Krakowa świadczy Usługi, w tym najem Apartamentów na cele krótkoterminowego pobytu, według dostępnej w danym czasie oferty Aparthotelu W Sercu Krakowa, udostępnianej Gościom do zapoznania się w Portalu, w Recepcji oraz w inny wybrany przez Aparthotel w Sercu Krakowa sposób.

3.      Przez dokonanie Rezerwacji i zapłatę ceny za pobyt w Apartamencie, dochodzi do zawarcia pomiędzy Aparthotelem W Sercu Krakowa a Głównym Gościem umowy oświadczenie usług hotelarskich w przedmiocie najmu Apartamentu na pobyt krótkoterminowy, na warunkach wskazanych w Rezerwacji oraz niniejszym Regulaminie, jak też na świadczenie innych Usług związanych z pobytem w Apartamencie oferowanych w danym czasie przez Aparthotel w Sercu Krakowa, z których korzysta Gość. Umowa wygasa z chwilą wymeldowania się z Apartamentu Gości objętych Rezerwacją, nie później jednak niż z upływem ostatniej Doby hotelowej objętej Rezerwacją.

4.      Przez dokonanie Rezerwacji, a w przypadku Gości, którzy bezpośrednio nie dokonują Rezerwacji, przez zakwaterowanie i zameldowanie w Apartamencie, Gość wyraża zgodę na korzystanie z Apartamentu, jak też innych Usług oferowanych w danym czasie przez Aparthotel w Sercu Krakowa, na warunkach wskazanych w Rezerwacji oraz w niniejszym Regulaminie.

5.      Głównemu Gościowi i pozostały Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usług przez Aparthotel w Sercu Krakowa, zgodnie z art. 38 pkt 12 u.p.k.;

6.      Standard Apartamentów oraz ich wyposażenia określony jest w dostępnej w danym czasie ofercie Aparthotelu W Sercu Krakowa, udostępnianej zainteresowanym, w szczególności za pośrednictwem Portalu, korespondencji e-mail, telefonicznie lub w Recepcji Apartamentów.

7.      Aktualny cennik Usług i opłat w Apartamentach udostępniony  jest w Portalu. W przypadku rezerwacji Apartamentu za pośrednictwem serwisów osób trzecich, ceny podane są w serwisach tych osób trzecich.

 

§3. Rezerwacja Apartamentów i płatności

1.      Rezerwacja Apartamentów może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

a.         osobiście w Recepcji Apartamentów.

b.         telefonicznie - na numer telefonu podany w Portalu;

c.         elektronicznie - za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres e-mail podany w Portalu;

d.         on-line przez Portal, zgodnie z §4 Regulaminu lub przez serwisy osób trzecich, za pośrednictwem których udostępniane są Apartamenty.

 

2.      Zasady wyrażone na gruncie Regulaminu mają zastosowanie do rezerwacji dokonywanych w sposób wskazany w ust. 1 powyżej bezpośrednio w Aparthotelu w Sercu Krakowa. Rezerwacje on-line przez serwisy osób trzecich, za pośrednictwem których udostępniane są Apartamenty, dokonywane są według zasad określonych przez te osoby trzecie w ich regulaminach i zasadach świadczenia usług.

3.      Rezerwacje dokonane w sposób wskazany w ust. 1 powyżej są rezerwacjami wstępnymi (dalej: „Rezerwacja wstępna”) i nie wiążą Aparthotelu w Sercu Krakowa. Wymagają one potwierdzenia za pośrednictwem wiadomości e-mailem przez Aparthotel w Sercu Krakowa oraz zapłaty wskazanej w warunkach rezerwacji ceny za pobyt w Apartamencie.

4.      W celu umożliwienia Aparthotelowi W Sercu Krakowa potwierdzenia Rezerwacji wstępnej, niezbędne jest podanie przez Głównego Gościa przynajmniej następujących danych: imię i nazwisko, termin pobytu – daty obejmujące Dobę hotelową lub jej wielokrotność, liczbę Apartamentów, liczbę Gości w Apartamencie, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail. 

Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Głównego Gościa podczas rezerwacji, w tym brak możliwości skontaktowania się z nim w celu potwierdzenia rezerwacji wstępnej, odpowiada wyłącznie Główny Gość.

5.      W odpowiedzi na Rezerwację wstępną Apartamentu dokonaną przez Głównego Gościa, Aparthotel w Sercu Krakowa prześle na podany przez Głównego Gościa adres e-mail warunki rezerwacji i pobytu w Apartamencie wraz z ceną za pobyt oraz informacją o opłatach za usługi dodatkowe, jeśli takie są oferowane i zamawiane przez Gościa, w tym sposób uiszczenia zapłaty ceny za pobyt i opłat za usługi dodatkowe.

6.      Z chwilą zapłaty ceny za pobyt wskazanej w mailu od Aparthotelu w Sercu Krakowa, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Aparthotel w Sercu Krakowa, a po stronie Aparthotelu w Sercu Krakowa powstaje obowiązek dostarczenia Apartamentu wolnego od wad zgodnie z oferowanym standardem, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. Zapłata następuje z chwilą uznania pełną kwotą ceny za pobyt rachunku bankowego Aparthotelu w Sercu Krakowa na skutek zapłaty przelewem lub on-line zgodnie z e-mailem Aparthotelu W Sercu Krakowa lub z chwilą zapłaty ceny za pobyt kartą płatniczą lub kredytową w Recepcji Apartamentów.

7.      W okresie od dokonania przez Głównego Gościa rezerwacji wstępnej Apartamentu w sposób wskazany w ust. 1 powyżej do dnia do zapłaty ceny zgodnie z ust. 6 powyżej, rezerwacja nie jest gwarantowana.

W tym czasie Apartament może zostać wynajęty przez Aparthotel w Sercu Krakowa innemu Gościowi, który wcześniej zapłaci cenę za pobyt. W przypadku, gdy pomimo zapłaty ceny za pobyt przelewem bankowym okaże się, że inny Gość dokonał Rezerwacji i zapłacił cenę za pobyt w Apartamencie wcześniej, rezerwację uznaje się za niebyłą, a kwota zapłacona przez Gościa, który zapłacił cenę później podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata ceny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zapłaty.

8.      Gość nie nabywa roszczenia o dostępność konkretnego Apartamentu, chyba że Aparthotel w Sercu Krakowa potwierdził jego dostępność w Rezerwacji.

9.      Ceny za pobyt w Apartamencie podawane są przez Aparthotel w Sercu Krakowa w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny za pobyt w Apartamencie płatne są w PLN.

10.   Aparthotel w Sercu Krakowa wystawi fakturę VAT na cenę za pobyt w Apartamencie na dane wskazane przez Głównego Gościa w przypadku zgłoszenia takiego żądania przy dokonaniu Rezerwacji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

11.   Dodatkowe należności wynikające z pobytu w Apartamencie, z tytułu Usług dodatkowych związanych z pobytem w Apartamencie, z których skorzystał Gość (w przypadku oferowania takich Usług przez Aparthotel w Sercu Krakowa), Gość uiszcza najpóźniej z chwilą wymeldowania.

12.   W przypadku udostępniania Apartamentów za pośrednictwem osób trzecich – pośredników, rezerwacje Apartamentów oraz rezygnacja z rezerwacji odbywa się na zasadach określonych przez tych pośredników, za co Aparthotel w Sercu Krakowa nie podnosi odpowiedzialności. 

13.   Rezerwacji Apartamentu może dokonać wyłącznie osoba, która w chwili zakwaterowania i zameldowania do Apartamentu ma ukończone 18 lat. Przynajmniej jedna osoba zakwaterowana i zameldowana w Apartamencie musi być pełnoletnia. W przeciwnym razie, Aparthotel w Sercu Krakowa może odmówić udostępnienia Apartamentu pomimo dokonania Rezerwacji oraz zakwaterowania Gości i nie będzie zobowiązany do zwrotu z tego powodu ceny zapłaconej za pobyt objęty Rezerwacją.

14.   Gość może zostać obciążony następującymi należnościami dodatkowymi do ceny za pobyt w Apartamencie płatnej przy Rezerwacji:

a.     należnościami z tytułu Usług dodatkowych związanych z pobytem w Apartamencie, z których Gość skorzystał, w przypadku oferowania takich Usług przez Aparthotel w Sercu Krakowa;

b.     karami umownymi przewidzianymi w Regulaminie. 

 

15.  W zależności od indywidualnej decyzji danego Gościa, w momencie dokonywania Rezerwacji na dany pobyt w Apartamencie może on wybrać ofertę bezzwrotną (jeśli taka jest udostępniana przez Aparthotel) albo ofertę, która może być bezpłatnie odwołana nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed datą rozpoczęcia pobytu wskazaną w Rezerwacji, na poniższych zasadach:

 

1)    oferta bezzwrotna - w przypadku odwołania Rezerwacji, niezależnie od chwili dokonania odwołania lub niepojawienia się w Gościa Apartamencie , całość wpłaconej za Rezerwację kwoty przepada (nie zostanie zwrócona Gościowi);

2)    oferta odwoływalna bezpłatnie na 10 dni przed datą pobytu – w przypadku wyboru tej oferty, Główny Gość może bezpłatnie odwołać Rezerwację nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed datą rozpoczęcia pobytu wskazaną w Rezerwacji.
W przypadku odwołania Rezerwacji później niż 10-tego dnia przez datą rozpoczęcia pobytu, Główny Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% wartości  Rezerwacji tytułem zadatku, o którym mowa niżej.

 

Kwota w wysokości 30% Rezerwacji zatrzymywana przez Aparthotel W Sercu Krakowa w przypadku odwołania Rezerwacji później niż 10-tego dnia przez datą rozpoczęcia pobytu (wskazana w pkt 2) wyżej), stanowi zadatek uiszczany przez Głównego Gościa i zatrzymywany przez Aparthotel W Sercu Krakowa z powodu niewykonania umowy z Aparthotelem w Sercu Krakowa przez Głównego Gościa z przyczyn leżących po stronie Gościa.

 

16.   W przypadku odwołania Rezerwacji przez Głównego Gościa dokonanej na zasadach oferty odwoływalnej bezpłatnie wskazanej w ust. 15 lit b) wyżej, zapłacona przez niego kwota ceny za pobyt zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego nastąpiła zapłata ceny, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zapłaty, a w razie płatności kartą kredytową (lub płatniczą) – w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania przez Głównego Gościa za pośrednictwem korespondencji e-mai informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot zapłaconej ceny.

W przypadku odwołania Rezerwacji później niż 10-tego dnia przez datą rozpoczęcia pobytu, Głównemu Gościowi zostanie zwrócona zapłacona przez niego kwota ceny za pobyt pomniejszona o wysokość uiszczonego zadatku.

17.  Odwołanie rezerwacji wymaga wysłania przez Głównego Gościa wiadomości e-mail do Aparthotelu W Sercu Krakowa, na adres e-mail recepcja(at)wsercukrakowa(dot)pl.

18.   Zmiana terminu Rezerwacji na prośbę Głównego Gościa zależy od możliwości  Aparthotelu W Sercu Krakowa, a prośba Gościa o zmianę nie jest wiążąca dla Aparthotelu W Sercu Krakowa.

 

§4. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

1.      Za pośrednictwem Portalu, Aparthotel w Sercu Krakowa świadczy następujące usługi:

a.    Rezerwację Apartamentów, z wykorzystaniem usług osób trzecich dostarczających system rezerwacji online;

b.    obsługę płatności za Rezerwacje, z wykorzystaniem usług osób trzecich świadczących usługi płatności elektronicznych;

c.     udostępnianie Gościom informacji o warunkach koniecznych do dokonania Rezerwacji oraz zawarcia Umowy na świadczenie Usług;

d.    udostępnianie Gościom informacji o Apartamentach;

e.    udostępnianie Gościom informacji o aktualnej ofercie Aparthotelu W Sercu Krakowa;

f.      udostępnianie możliwości składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Aparthotel w Sercu Krakowa.

 

2.    W celu korzystania z Portalu, konieczne jest spełnienie przez Gościa następujących wymagań technicznych:

a.    posiadanie  dostępu do Internetu;

b.    posiadanie  dostępu do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów i informacji znajdujących w Portalu;

c.     posiadanie dostępu do programu komputerowego obsługującego dokumenty w formatach .pdf, .doc i .docx.

 

3.    Dla zachowania bezpieczeństwa Portalu zalecane jest, aby Gość:

a.    posiadał włączoną zaporę bezpieczeństwa (firewall);

b.    posiadał aktualny system antywirusowy;

c.     posiadał zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;

d.    aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 

4.    Zakazuje się Gościowi korzystającemu z Portalu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.    Aparthotel w Sercu Krakowa korzysta z usług zewnętrznego podmiotu dostarczającego system rezerwacji online. Szczegółowe informacje na temat złożenia, odwołania bądź modyfikacji Rezerwacji online, składania reklamacji związanych z działaniem systemu oraz dokonywania płatności znajdują się w Regulaminie rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną.

6.    Gość ma obowiązek powstrzymania się do działań:

a.    powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Portalu lub systemów komputerowych Aparthotelu W Sercu Krakowa oraz osób trzecich współpracujących w Aparthotelem w Sercu Krakowa w zakresie dokonywania rezerwacji Apartamentów i płatności za Usługi;

b.    wykorzystujących Portal lub wskazane wyżej systemy, bezpośrednio lub pośrednio, do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami korzystania z Internetu lub naruszających prawa osób trzecich, w tym wykorzystywania szkodliwego lub złośliwego oprogramowania, zamieszczania lub dostarczania w jakikolwiek sposób w Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 

7.    Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody Gości poniesione w związku z korzystaniem z Portalu i Internetu wynikłe z braku odpowiedniego zabezpieczenia systemów informatycznych Gości, w tym wprowadzenie do systemu informatycznego Gościa jakiegokolwiek szkodliwego lub złośliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Gościa.

8.    Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, które obsługują płatności online za rezerwacje Apartamentów (świadczących usługi płatności elektronicznych).

 

§5. Doba hotelowa

1.      Apartamenty wynajmowane są Gościom na Dobę hotelową lub jej wielokrotność.

2.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie jest zobowiązany do przedłużania bądź skracania Doby hotelowej.

3.      W miarę możliwości dostępnych dla Aparthotelu W Sercu Krakowa, na prośbę Gościa Aparthotel w Sercu Krakowa może przedłużyć Dobę hotelową. Prośbę o przedłużenie Doby hotelowej należy zgłosić osobiście w Recepcji Apartamentów najpóźniej o godzinie 10:00 w dniu zakończenia ostatniej Doby hotelowej Gościa. 

4.      W przypadku wymeldowania się przez Gościa lub Gości z Apartamentu lub opuszczenia Apartamentu bez wymeldowania przed końcem Doby hotelowej, cena za pobyt objęty Rezerwacją nie ulega zmniejszeniu ani zwrotowi.

5.      Goście zobowiązani są do zdania kluczy i wymeldowania się z Apartamentu w Recepcji Apartamentu najpóźniej o godzinie, o której kończy się Doba hotelowa. W przypadku przekroczenia tej godziny, Aparthotel w Sercu Krakowa zastrzega sobie prawo pobrania 100% ceny za kolejną Dobę hotelową.

 

§6. Przedłużenie i skracanie pobytu w Apartamencie

1.      W miarę możliwości dostępnych dla Aparthotelu W Sercu Krakowa, na prośbę Gościa, Aparthotel w Sercu Krakowa może przedłużyć pobyt Gościa w Apartamencie, w którym Gość przebywa lub innym dostępnym Apartamencie, o kolejną Dobę hotelową lub jej wielokrotność, w miarę dostępności Apartamentów.

2.      W celu przedłużenia pobytu Gościa, prośba Gościa musi zostać zgłoszona osobiście w Recepcji Apartamentów najpóźniej o godzinie 10:00 w dniu zakończenia ostatniej Doby hotelowej Gościa.

3.      Aparthotel w Sercu Krakowa może uzależnić przedłużenie pobytu Gościa w Apartamencie od zapłaty z góry ceny za okres przedłużonego pobytu lub zapłaty pełnej ceny i wszystkich opłat dodatkowych za dotychczasowy pobyt.

4.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie ma obowiązku przedłużenia pobytu Gościa na kolejne Doby hotelowe i nie gwarantuje dostępności Apartamentów po upływie dotychczasowego pobytu objętego Rezerwacją.

6.      Skrócenie przez Gościa lub Gości pobytu w Apartamencie i wymeldowanie się przez Gościa lub Gości z Apartamentu w dowolnym momencie przed upływem ostatniej Doby hotelowej objętej Rezerwacją, lub opuszczenie Apartamentu bez wymeldowania, nie uprawnia Gościa do zmniejszenia ceny za pobyt objęty Rezerwacją ani żądania zwrotu zapłaconej ceny.

7.      W przypadku skrócenia przez Gościa lub Gości pobytu w Apartamencie i wymeldowanie się przez Gościa lub Gości z Apartamentu w dowolnym momencie przed upływem ostatniej Doby hotelowej objętej Rezerwacją, lub opuszczenie Apartamentu bez wymeldowania, Rezerwacja i umowa w części dotyczącej pozostałego okresu Rezerwacji wygasa (z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej), a Goście nie mogą ponownie się zameldować i zostać zakwaterowani ponownie w okresie objętym Rezerwacją. 

 

§7. Zasady pobytu w Apartamencie

1.      Podstawą do zameldowania i zakwaterowania Gościa w Apartamencie jest okazanie pracownikowi Recepcji Apartamentów ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, to jest dowodu osobistego lub paszportu. Brak możliwości zakwaterowania Gościa w Apartamencie z powodu nieokazania ważnego dokumentu tożsamości nie uprawnia Gościa do zwrotu zapłaconej ceny za pobyt w Apartamencie.

2.      Liczba Gości w danym Apartamencie, w tym małoletnich niezależnie od wieku, nie może przekraczać liczby wskazanej dla danego Apartamentu przez Aparthotel w Sercu Krakowa (w Portalu lub w inny sposób).

3.      Odwiedzający mogą gościnnie przebywać w Apartamencie w godzinach od 7:00 rano do 22:00 wieczorem.

4.      Gość nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim, niezakwaterowanym w Apartamencie.

5.      Apartamenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach wypoczynkowych, urlopowych lub krótkoterminowego pobytu, jak na przykład podróż służbowa. Apartamenty nie mogą być wykorzystywane w celu organizacji imprez, jak na przykład wieczory panieńskie, lub innych tego typu spotkań towarzyskich. 

6.      Aparthotel w Sercu Krakowa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług i zakończenia ich świadczenia przed upływem okresu pobytu objętego Rezerwacją, bez zwrotu zapłaconej ceny za pobyt, osobie będącej pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, która rażąco zakłóca porządek lub stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowa innych osób lub swojego lub zachowującej się w sposób stwarzający uzasadnione podejrzenie stwarzania takiego niebezpieczeństwa lub w sposób stwarzający zagrożenie uszkodzenia mienia i wyrządzenia szkody Aparthotelowi w Sercu Krakowa, innym Gościom.

7.      Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz porządku obwiązujących w Apartamentach oraz na terenie całego Obiektu. W razie potrzeby ewakuacji bądź potrzeby podjęcia innych działań celem zapobieżenia negatywnym skutkom dla życia, zdrowia, zdrowia publicznego, w tym zagrożenia epidemicznego bądź epidemii, mienia, środowiska lub porządku publicznego, Gość jest zobowiązany do wykonywania stosownych poleceń Aparthotelu w Sercu Krakowa i jego pracowników.

8.      W godzinach od 22:00 wieczorem do 6:00 rano następnego dnia w Apartamentach oraz na ternie całego Obiektu obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej i po bezskutecznym wezwaniu Gościa przez pracownika Aparthotelu w Sercu Krakowa do zaprzestania naruszeń, Aparthotel w Sercu Krakowa zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej celem zapewnienia spokoju pozostałym Gościom, a wszelkie koszty powyższego ponosi Gość dokonujący naruszenia. 

9.      W Apartamentach oraz na terenie Nieruchomości zabrania się:

a.    wnoszenia oraz korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard, itp.

b.    wnoszenia oraz przechowywania materiałów i ładunków niebezpiecznych, w szczególności: broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, ładunków wybuchowych i iluminacyjnych.

c.     stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Apartamentu;

d.    posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających; W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Apartament i zostanie z niego wymeldowany bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia okresu pobytu w Apartamencie objętego Rezerwacją;

e.    akwizycji i sprzedaży obnośnej;

f.      hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają lub  szkodzą pozostałym Gościom lub lokatorom Nieruchomości.

 

10.   Aparthotel w Sercu Krakowa akceptuje pobyt zwierząt domowych pod opieką Gości na terenie Apartamentu, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Aparthotel w Sercu Krakowa pobiera dodatkowe opłaty z tytułu przebywania zwierzęcia domowego w Apartamencie.

11.    Aparthotel w Sercu Krakowa zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz innych zwierząt w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie lub wzbudzać strach innych Gości lub pracowników.  

12.   Aparthotel w Sercu Krakowa jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za brak poinformowania o trzymaniu zwierzęcia przez Gościa lub Odwiedzającego na terenie Apartamentu lub Obiektu.

13.   Gość ma obowiązek trzymania zwierzęcia na smyczy w miejscach ogólnodostępnych oraz sprzątania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę zarówno na terenie Apartamentu, Obiektu oraz w jego otoczeniu.

14.   W Apartamentach oraz na terenie Nieruchomości obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów oraz e-papierosów. W razie naruszenia powyższego zakazu, Goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia Apartamentu. W przypadku uruchomienia systemu przeciwdymnego lub przeciwpożarowego lub przyjazdu straży pożarnej, Goście zostaną obciążeni kosztami powyższego. Każde uruchomienie każdego z ww. systemów to koszt 500 zł netto.

15.   Goście nie mają prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w Apartamentach oraz ich wyposażeniu. Goście mają obowiązek pozostawienia udostępnionego im Apartamentu oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym, tj. uwzględniającym normalne zużycie w zakresie czasowym objętym pobytem Gości oraz w stanie niezagrażającym wyrządzeniem szkody w Apartamencie lub na terenie Obiektu, w tym zakręcić wodę, gaz, zamknąć Apartament na klucz. W przypadku dokonania zmian w Apartamencie skutkujących zniszczeniem lub uszkodzeniem Apartamentu lub jego wyposażenia lub naruszeniu obowiązku pozostawienia Apartamentu w stanie niepogorszonym, Aparthotel w Sercu Krakowa jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł w związki z koniecznością pokrycia szkody, co nie wyłącza prawa Aparthotelu w Sercu Krakowa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku szkody przekraczającej wysokość kary umownej.

16.   Goście są zobowiązani do pieczy nad bagażem oraz przedmiotami wnoszonymi do Apartamentu.

17.   Przedmioty pozostawione w Apartamencie przez Gości, który się wymeldowali albo opuścili Apartament bez wymeldowania, będą odesłane na adres wskazany przez Gości w Rezerwacji lub przy zameldowaniu do Apartamentu, na ich koszt. W razie braku informacji o adresie Gościa, na który możliwe jest wysłanie jego przedmiotów, Aparthotel w Sercu Krakowa przechowuje te przedmioty na koszt Gościa przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty wymeldowania lub opuszczenia Apartamentu bez wymeldowania. Po upływie tego okresu, Aparthotel w Sercu Krakowa nabywa własność powyższych przedmiotów. Artykuły spożywcze i szybko psujące się będą przechowywane przez 24 godziny.

18.   Aparthotelowi w Sercu Krakowa przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gości do Apartamentu, w przypadku nieregulowania przez Gościa jakichkolwiek należności z tytułu Usług świadczonych przez Aparthotel w Sercu Krakowa, z których korzystał Gość, najpóźniej z końcem ostatniej Doby hotelowej objętej.

19.   Aparthotel w Sercu Krakowa dysponuje prywatnymi miejscami parkingowymi. Goście za dodatkową opłatą mogą korzystać z miejsc parkingowych. W przypadku zgłoszenia przez Gościa chęci skorzystania z parkingu Aparthotel w Sercu Krakowa dokonuje rezerwacji miejsca parkingowego, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej.

20.   Aparthotel w Sercu Krakowa nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych. W przypadku braku dostępnych miejsc na parkingu, Aparthotel w sercu Krakowa niezwłocznie informuje o tym Gościa.

 

§8. Odpowiedzialność Gości

1.      Goście, w tym Główny Gość, ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody w Apartamencie oraz szkody powstałe na terenie całego Obiektu.

2.      W takim samym zakresie, jak wskazany w ust. 1 powyżej, Goście ponoszą także odpowiedzialność za szkody spowodowane przez:

a.    osoby podlegające ich nadzorowi (w szczególności małoletnich);

b.    zwierzęta podlegające ich nadzorowi, niezależnie od tego, czy przebywały w Apartamencie za zgodą czy bez zgody Aparthotelu w Sercu Krakowa;

c.     Odwiedzających.

 

3.      Za małoletnich w Apartamencie odpowiadają pełnoletni Goście.

4.      W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w Apartamencie lub na terenie Obiektu stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowa, lub w sposób rażący ogólnych zasad społecznych, Aparthotel w Sercu Krakowa może odmówić świadczenia Usług dla Gości, którzy je naruszają. W takim przypadku, na żądanie Aparthotelu w Sercu Krakowa  (w tym przekazanego przez pracownika), Goście tacy  zobowiązani są do niezwłocznego uregulowania wszelkich nie uregulowanych wcześniej płatności za wykorzystany pobyt i opuszczenia Apartamentu bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny za cały pobyt objęty Rezerwacją.

5.      W przypadku naruszenia przez Gościa któregokolwiek z postanowień §7 pkt 6 – 9 Regulaminu i bezskutecznym wezwaniu Gościa przez Aparthotel w Sercu Krakowa (w tym jego pracownika, pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w innej formie) do zaprzestania naruszeń i naprawy szkody wyrządzonej przez te naruszenia, Gość będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Aparthotelu w Sercu Krakowa kary umownej w wysokości 500 złotych za każde naruszenie. W przypadku wyrządzenia szkody w Apartamencie w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej, Aparthotel w Sercu Krakowa będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6.      Goście są odpowiedzialni materialnie wobec Aparthotelu w Sercu Krakowa za wszelkie zniszczenia i szkody wyrządzone przez Gości w Apartamencie oraz niedozwolone zmiany w Apartamencie oraz zniszczenia wyrządzone przez Gości na terenie całego Obiektu. W przypadku takich zniszczeń lub szkód, Aparthotel w Sercu Krakowa jest uprawniony do nałożenia kary umownej, o której mowa w §7 pkt 15 Regulaminu, z zachowaniem prawa Aparthotelu do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.      Aparthotel w Sercu Krakowa zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Głównego Gościa, niezależnie od tego, czy przebywa on w Apartamencie i czy jest w nim zameldowany oraz pobrania z niej kwot następujących należności:

a.     za pobyt w Apartamencie;

b.    świadczone Usługi, z których skorzystał Gość;

c.     tytułem należnych kar umownych wskazanych w Regulaminie;

d.    innych płatności wskazanych wyraźnie w Regulaminie związanych z pobytem Gości.

 

Przez dokonanie Rezerwacji i zawarcie umowy z Aparthotelem w Sercu Krakowa, Główny Gość wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej w powyższym zakresie.

 

§9. Odpowiedzialność Aparthotelu w Sercu Krakowa

1.      Aparthotel w Sercu Krakowa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego Usług Gości w zakresie określonym przepisami k.c. Aparthotel w Sercu Krakowa nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza Apartamentem.

2.      Gość zobowiązany jest do powiadomienia Recepcji o wystąpieniu szkody, o której mowa w ust. 1 powyżej, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody.

3.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Aparthotel w Sercu Krakowa nie oferuje możliwości przechowania pieniędzy, ani rzeczy wymienionych w poprzednim zdaniu w sejfie.

4.      Aparthotel w Sercu Krakowa ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Apartamentu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Przyjmuje się, iż wartość rzeczy, od której Aparthotel w Sercu Krakowa może odmówić przyjęcia na przechowanie, to pięćdziesięciokrotna wartość ceny za Apartament objęty Rezerwacją Gościa, liczona za jedną Dobę hotelową.

5.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, ani rzeczy znajdujące się w pojeździe.

6.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, jak też w sytuacji przerw lub braku dostaw energii elektrycznej lub innych awarii występujących z przyczyn niezależnych od niego, jak też z przyczyn związanych z występowaniem stanu epidemii lub pandemii lub zagrożenia takim stanem, zwłaszcza w przypadku nałożenia na działalność Aparthotelu w Sercu Krakowa ograniczeń z tym związanych przez właściwe przepisy prawa lub władze. 

7.      Aparthotel w Sercu Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za mogące się pojawiać nadmierne hałasy, w związku z tym, że Obiekt w którym zlokalizowane są Apartamenty, położony jest w centrum Krakowa.  

 

§10. Reklamacje

1.    Gość ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Aparthotel w Sercu Krakowa Usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu (poprzez formularz kontaktowy), korespondencyjnie na adres e-mail: recepcja(at)wsercukrakowa(dot)pl lub pisemnie na adres: Aparthotel w Sercu Krakowa, ul. Garbarska 9 w Krakowie, 31-131 Kraków.

2.    Jeżeli Gość zauważy, że Apartament został posprzątany w sposób niewystarczający, zauważy uszkodzenie lub wady Apartamentu lub wyposażenia, powinien niezwłocznie złożyć reklamację, ponieważ w przeciwnym razie uznaje się, że Apartament został przekazany Gościom bez jakichkolwiek wad i problemów, a Goście utracą prawo do złożenia reklamacji dotyczącej tego problemu.

3.    Reklamacja musi zawierać dane Gościa umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. imię, nazwisko, korespondencyjny  adres do doręczeń i adres e-mail. Ponadto, reklamacja musi zawierać opis, czego dotyczy oraz zwięzłe jej uzasadnienie.

4.    Aparthotel w Sercu Krakowa, po stwierdzeniu problemu na skutek złożenia reklamacji, dołoży wszelkich starań w celu jego natychmiastowego usunięcia i zapewniania Gościom komfortowego pobytu według oferowanego standardu oraz poinformuje Gościa e-mailem o załatwieniu sprawy.

5.    Aparthotel w Sercu Krakowa rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Aparthotel w Sercu Krakowa udzieli Gościowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Gościa. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia je złożenia Aparthotelowi w Sercu Krakowa oznacza, że została ona uznana.

6.    W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Aparthotel w Sercu Krakowa przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Gościa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 5 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Aparthotel w Sercu Krakowa.

 

§11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Gości jest Aparthotel w Sercu Krakowa. Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Aparthotelu w Sercu Krakowa dostępną w Portalu pod linkiem https://wsercukrakowa.pl/pl/o-nas/polityka-prywatnosci.php oraz w Recepcji. 

 

 

§12. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2022.

2.      Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług przez Aparthotel w Sercu Krakowa. 

3.      Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Aparthotel w Sercu Krakowa poprzez udostępnienie informacji o zmianach w Portalu, w Recepcji a także w inny wybrany przez Aparthotel w Sercu Krakowa sposób. Gościa obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w chwili dokonania przez niego Rezerwacji.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy k.c., u.ś.u.d.e., u.p.k., RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5.      Ewentualne spory Stron wynikłe z wykonania umowy na świadczenie Usług rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Aparthotelu w Sercu Krakowa. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Gośćmi będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Aparthotel w Sercu Krakowa informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

6.      Prawem właściwym dla umowy i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanych jest prawo polskie, zaś językiem właściwym jest język polski.