Regulamin Aparthotelu

REGULAMIN APARTHOTELU W SERCU KRAKOWA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Aparthotelu W Sercu Krakowa (zwanym dalej Aparthotelem) i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. W Aparthotelu świadczone są usługi zakwaterowania w pokojach oraz apartamentach (zwanych dalej łącznie „pokojami”) dla Gości.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Aparthotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Aparthotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Aparthotelu.
 6. Aparthotel prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą INCO Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby Aparthotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Aparthotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Wymeldowanie z pokoju powinno nastąpić nie później niż do godziny 11:00. W przypadku późniejszego wymeldowania bez uzgodnienia, Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania 100% ceny za pokój za kolejną dobę.

 

§3 REZERWACJA

 1. Aparthotel przyjmuje rezerwacje dokonane:
  A. Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.wsercukrakowa.pl
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą Aparthotelu.
 3. By kontakt z Aparthotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. O ile Aparthotel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Aparthotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Aparthotel podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Aparthotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Aparthotelu.
 7. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek nie może być niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 8. Aparthotel wyznaczy termin, do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto, w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie Aparthotelu do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 9. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji.
 10. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Aparthotelu lub data wpływu gotówki do kasy Aparthotelu.
 11. Aparthotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 12. Od daty wpływu zadatku na konto Aparthotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. Aparthotelu i klienta.
 13. Pozostałą kwotę za pobyt w Aparthotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a Aparthotelem na pobyt wg zamówienia.
 14. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Aparthotel zachowa wpłacony zadatek.
 15. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 16. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu klienta z Aparthotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

§ 4 MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Aparthotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Aparthotelu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Aparthotelu lub innych osobach przebywających w Aparthotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.


§ 5 WARUNKI ANULACJI

 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji następuje w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail oraz przez stronę internetową pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji Aparthotelu.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  - w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 10 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - Aparthotel zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe;
  - w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 10 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi - Aparthotel wpłacony zadatek zatrzyma.

Aparthotel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi, ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

 1. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Aparthotel oraz możliwości dokonania zmiany. Aparthotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Aparthotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże Aparthotelu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, Aparthotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 3. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem travelist.pl i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
 4. Spory między klientem a Aparthotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Aparthotelu.

§ 5 USŁUGI

 1. Aparthotel świadczy usługi zakwaterowania, wyżywienia (wyłącznie śniadania) oraz inne w ramach dostępnej na terenie Aparthotelu aktualnej oferty. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Aparthotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Aparthotel,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • możliwość przechowywania w sejfie Aparthotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój liczonej za jedną dobę,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Na życzenie Gościa Aparthotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • room service,
  • skanowanie i drukowanie dokumentów,
  • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
 5. Parkowanie na terenie Aparthotelu możliwe jest jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych, w miarę dostępności miejsc. Parkowanie na terenie Aparthotelu jest płatne. Cena parkingu określona jest w cenniku usług Aparthotelu.
 6. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalania ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard, itp.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU

 1. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Aparthotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza terenem budynku.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie Aparthotelowym.
 4. Aparthotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Przyjmuje się, iż wartość rzeczy od której Aparthotel może odmówić przyjęcia na przechowanie to pięćdziesięciokrotna wartość należności za dostarczone Gościowi mieszkanie, liczona za jedną dobę. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Aparthotelowym, czy poza terenem Aparthotelu.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu, powstałe z jego winy, winy osób, za które ponosi odpowiedzialność lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 7. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Aparthotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Aparthotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 9 CISZA NOCNA

 1. W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Aparthotel akceptuje obecność zwierząt domowych, pod warunkiem zapewnienia przez Gościa właściwej opieki nad zwierzęciem, w szczególności w taki sposób, aby zwierzę nie zakłócało spokoju innym Gościom, nie stanowiło zagrożenia dla mienia i zdrowia innych Gości i personelu, oraz mienia Aparthotelu. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Aparthotelu jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty wg obowiązującego cennika i tylko w wybranych pokojach. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Aparthotelu i terenie zielonym wokół Aparthotelu. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie restauracji oraz pomieszczeń służbowych. Poza pokojem zwierzę może przebywać jedynie pod opieką właściciela.
 3. Aparthotel zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia zwierzęcia z terenu Aparthotelu w przypadku:

a. nieuiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia,

b. zakłócania spokoju innym Gościom przez zwierzę,

c. jeżeli zwierzę stanowi zagrożenie dla mienia i zdrowia innych Gości, personelu lub mienia Aparthotelu. W Aparthotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 500 zł za każde uruchomienie systemu DSO.

 1. W Aparthotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Aparthotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Aparthotelu.
 2. W pokojach Aparthotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
 3. W pokojach Aparthotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
 4. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest INCO Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 25. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.wsercukrakowa.pl i w recepcji.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają lub  szkodzą pozostałym Gościom Aparthotelu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Aparthotelowych, w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 8. Aktualny cennik usług i opłat w Aparthotelu znajduje się w recepcji Aparthotelu.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Aparthotelu pisemnie na adres e-mail:  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Aparthotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aparthotelu.

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana to rezerwacja, którą Aparthotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto Aparthotelu.
** Rezerwacja gwarantowana - usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby Aparthotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby Aparthotelowej - Aparthotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.